VEDTEKTER FOR RAGNAS HAGE

NAVN OG EIER

Barnehagens navn er Ragnas hage og eies og drives av Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter. 

FORMÅL 

Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Fysisk utvikling gjennom aktiv bruk av natur og uteliv skal stå sentralt i tilbudet. 

Minstealder er 8 måneder.

Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 (ikrafttred 01.01.2006) med forskrifter om rammeplan gitt av departementet, driftsavtale, barnehagens vedtekter, kommunens retningslinjer samt bestemmelsene i denne avtalen.

SAMARBEIDSUTVALG (HERETTER KALT SU)

Barnehagen skal ha et SU som skal bestå av 3 representanter fra forelde/foresatte og 3 representanter fra de ansatte i barnehagen og 1 representant fra eier.  Representantene til SU velges for ett år av gangen. SU konstituerer seg selv ved å velge en leder.

SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Ved avstemming i SU, har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har eieren dobbeltstemme.

SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute – og innearealer m.m.

SU skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, kommunale vedtak, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Styrer kan være eiers representant i SU med samme rettigheter som valgte medlemmer. Hvis ikke styrer deltar som eiers representant har styrer møte, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

FORELDRERÅDET OG FORELDRENES ARBEIDSUTVALG (HERETTER KALT FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen og de skal fremme fellesinteressene til foreldregruppen og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. 

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

FAU er et utvalg av foreldrerådet bestående av 12 representanter – to fra hver avdeling. Representantene skal velges for minst ett år av gangen.

FAU velger 3 representanter og 3 vararepresentanter til SU

For å sikre optimal kommunikasjonsflyt mellom foresatte og barnehagen skal minimum én av representantene som er valgt inn i FAU også representere de foresatte i SU.

STYRER AV BARNEHAGEN/PERSONALET

Barnehagens styrer er den øverste administrative og pedagogiske leder og er ansvarlig for den daglige driften av barnehagen. Styrer skal som minimum ha utdannelse som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Hver avdeling skal i tillegg ha ansvarlig pedagogisk leder, som er direkte underlagt styrer. Pedagogiske ledere må være utdannet barnehagelærer eller tilsvarende jmf. Lov om barnehager. Sammensetningen av personalet for øvrig må skje på en slik måte at det pedagogiske tilbudet ligger på et høyt nivå.

Pedagogtettheten følger barnehagelovens regler vedrørende bemanning

Styrers administrasjonstid kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

Samtlige ansatte i barnehagen skal før tiltredelse fremlegge tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn er utelukket fra ansettelse i barnehagen.

ÅPNINGSTID

Barnehageåret går fra 01.08. – 31.07.

Barnehagen er åpen fra kl. 07.00 – 17.00 mandag til fredag og 08.00 – 16.00 i romjula.

Barna skal leveres og hentes av foreldrene innenfor den fastsatte åpningstiden. Gjentatt henting utenfor åpningstid er å anse som vesentlig mislighold av avtalen.

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager, juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Videre skal det gjennomføres fem planleggingsdager for personalet i barnehagen og barnehagen er da stengt for barna. Informasjon om datoer ligger på barnehagens hjemmesider.

FERIE

Alle barna skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav tre uker må være i løpet av skolens sommerferie. Styrer kan etter søknad fra foreldrene dispensere fra denne bestemmelsen.

Ferie utover dette gir ikke fratrekk i foreldrebetalingen.

Barnehagen er stengt i uke 29 og 30.

Foreldre/foresatte plikter å gi barnehagen beskjed innen 30. april hvert år når barnet skal ha sommerferie.

LOKALER

Barnehagen skal ha lokaler og uteområder som er egnet for formålet ut fra hensynet til barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Barna skal ha mulighet for varierte aktiviteter i trygge omgivelser.

AREALFASTSETTING

Arealnorm pr. barn er:
Heldagstilbud for barn over 3 år: 4,0 m2
Heldagstilbud for barn under 3 år: 5,3 m2

OPPTAK AV BARN

Barnehagens prioriteringer er som følger:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne (ref. Lov om barnehager § 13).
    • Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner
  • Barn som er omfattet av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten
  • Barn av ansatte i Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter, Ragnas hage samt øvrige virksomheter som sorterer inn under Stiftelsen Støttelaget
  • Søsken av barn med plass i Ragnas hage
  • Oslo kommune 

Vedrørende kulepunkt 3 og 4: Plassene fordeles etter en intern nummerert venteliste. 

OPPTAKSMYNDIGHET

Barnehagen har samordnet opptak med Oslo kommune ved Sagene bydel.
Det er søknadsfrist 1. mars for barn som er ett år eller mer innen 30. september, og så er det søknadsfrist 15. august for de som er ett år i oktober og november. Søknaden sendes elektronisk til Oslo kommune (www.oslo.kommune.no)
Det gis i hovedregel ett tilbud om plass. Tilbudet sendes elektronisk.
I hovedopptaket er akseptfristen 8 dager.
Det foretas forøvrig supplerende opptak resten av året.
Barnehagens styrer foretar opptak i samråd med kommunen.
Eier kan foreta opptak i samråd med kommunen.

PLASSTILBUD

Den som er tildelt plass har rett til å beholde denne inntil skolestart.

FRAVÆR/SYKDOM

Alt fravær skal meldes til barnehagen, fortrinnsvis innen kl. 09.00 samme dag. Ved fravær som ikke skyldes sykdom skal foreldre/foresatt gi beskjed så tidlig som mulig, slik at barnehagen kan tilrettelegge tilbudet best mulig for de øvrige barna.

FORELDREBETALING

Betaling for opphold i barnehagen er inndelt i 11 månedlige terminer med forfallsdato den 1. i hver måned.
Juli måned er betalingsfri
Foreldrebetalingen skal være i h.t.” Forskrift om foreldrebetaling i barnehager”.
For sen betaling er å anse som brudd på avtalen og kan føre til oppsigelse av plass.

INNKJØP AV UTSTYR TIL BARN

Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for innkjøp av nødvendig utstyr som barnet trenger i løpet av oppholdet i barnehagen, for eksempel bleier, salver, medisin m.m.

MÅLTIDENE

Samarbeidsutvalget fastsetter måltidene i barnehagen og foreldrene dekker faktiske utgifter.

FORSIKRING

Barna er forsikret i henhold til de til enhver tid gjeldende forskrifter og kommunale retningslinjer.

SIKKERHET

Barnehagen plikter å følge forskriftene for internkontroll med hensyn til helse, miljø og sikkerhet, brannvern og produktkontroll.
Styrer i barnehagen plikter å utarbeide sjekklister og egne rutiner for oppfølging av bestemmelsen.

OPPSIGELSE AV PLASS I BARNEHAGEN

Plass i barnehagen kan sies opp med to måneders skriftlig varsel dog ikke før avtalt oppstartsdato. Oppsigelsen regnes fra siste dag i måneden. Det må betales for plassen ut oppsigelsestiden uavhengig av hvorvidt barnet benytter plassen eller ikke. Dersom andre barn overtar plassen i oppsigelsestiden, skal forelderbetalingen reduseres tilsvarende.
Oppsigelse av plass gjøres elektronisk via www.oslo.kommune.no

TAUSHETSPLIKT M. M.

Barnehagen skal ivareta forvaltningslovens bestemmelser om Taushetsplikt §20, §21 og 22 Opplysningsplikt og §23 Helsekontroll av barn og personale.